תקנון האתר

כללי

1.1 אתר האינטרנט בבעלות “מדי פארם חולון” (להלן: "האתר") משמש למידע, הדרכה והכוונה למוצרים שונים לציבור הגולשים באמצעות רשת האינטרנט.

1.2 בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת במדי פארם חולון בע"מ ח.פ 557913995 מרחוב חיים לנדאו 9 בחולון (להלן: "החברה" ו/או "אתר מדי-גרין").

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.

1.4 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.5 התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

1.6 הגולש מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינו והסכים להן.

1.7  -החברה מכבדת את פרטיותם של הגולשים באתר זה ומבקשת מהם לכבד את נוהלי הפרטיות הנהוגים והמפורטים באתר.ככל ופגשת תכנים המתפרסמים באתר ופוגעים בזכויותייך באפשרותך לפנות לחברה באמצעות טופס "צור קשר",החברה תעשה את המירב והמיטב להיענות לפנייתך.

1.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

1.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

1.10 מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

1.11 לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות:

טלפון: 03-6560428  בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני:medipharmeoffice@gmail.com


השימוש באתר

2.1 אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים לרבות תמונות המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

2.2 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

2.3 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, גאדג'ט, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את תוכנם עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

2.4כל הזכויות באתר למעט, ביחס לתכני משתמשים – גולשים וצדדים שלישיים כמוזכר בתקנון זה ולרבות, ללא הגבלה, פטנטים, סימני שירות, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות / שמות מסחריים-ושאר זכויות קניין רוחני, הן בבעלותה הבלעדית של החברה. התנאים המובאים בתקנון האתר, אינם מקנים לגולשים זכויות קניין רוחני לרבות פטנטים, שמות/סימנים / סודות מסחריים, זכויות יוצרים, רשומים ושאינם רשומים, שמות מתחם או כל זכויות, רישיונות היתרים/ פונקציות ואחרים, ביחס לאתר.

‍‍2.5  הגולש אינו רשאי להתאים או להשתמש בכל דרך אחרת בשום שם, סימן או לוגו זהים או דומים לאחד מסימני המסחר, פרסומות וסימני השירות והלוגו של החברה. עליולהימנע מכל פעולה או מחדל העלולים לפגוע במוניטין של החברה- "מדי-גרין" מדי פארם חולון. סימני מסחר, ופרסומות של חברה באתר הינם רכושה הבלעדי.

2.6החברה אינה דורשת בעלות על תוכן ו/או תמונות שהגולש מפרסם באתר. עם זאת, כשהוא עושה זאת, הוא מצהיר ומתחייב שהוא הבעלים החוקי של כל הזכויות על אותו תוכן ו/או תמונות או שהוא מורשה על ידי בעליו החוקיים של התוכן ו/או התמונות לפרסם ולהשתמש בתכנים כאלה באתר, בהתאם לתנאים.

2.7על ידי הגשת תוכן, כולל נתונים, תמונות, טקסטים, צלילים, ידע, מושגים, רעיונות או טכניקות לפרסום באתר, ובכלל זה כל התקשורת שהגולשי קיים עם גולשים אחרים באתר או באמצעות האתר, מעצם ביצועו של הגולש פעולות אלה כאמור, הוא מעניק לחברה זכות בדמות רישיון, עולמי, שאינו בלעדי, תמידי ובלתי ניתן להחלפה, להפצה, להעתקה, להצגה בפומבי, להנגשה לציבור, להתאימה, ללא תמלוגים, לעשות שימושים  מסחריים, שילובים בתוכנים אחרים, שינויים ויצירות נגזרות אחרות באתר, ברשתות תקשורת למיניהן, מידעים, יישומים, פלטפורמות, וכיוצ"ב.

‍‍‍‍

הסכמה לקבלת פרסומת

3.1 בגלישה בפורטל ובשימוש בשירותים וכל עוד לא הודעת לחברה אחרת, הרי שהנך מסכים כי החברה תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה- e-mail  שלך ו/או הטלפון הסלולארי. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לחברה באופן שנקבע לכך באתר ו/או באמצעות טופס יצירת קשר

3.2 ככל שאישרת (או תאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק"). מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

3.3 כל עוד לא ביטלת את הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, הרי שהחברה תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטיהם של משתמשים רשומים לצורך עדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלבנטי לגביך, בין באימייל, בין במסרונים (SMS) ובין בדרכים אחרות, בין חומרים שכמשתמש רשום תבחר לקבל על ידי שתירשם לשירות במקום הייעודי בפורטל, ובין חומרים שהחברה ו/או צדדים קשורים לה יבחרו להעביר למשתמש רשום. משתמש רשום שאינו מעוניין בכך, יוכל לבטל אופציה זו בעת הרישום כמשתמש רשום.

מידע חיצוני, מידע רפואי והעלאת תכני גולשים לאתר

4.1 באתר עשויים להופיע קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול דעתו העצמי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם ללקוח כתוצאה מחשיפה ו/או הסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים. החברה אינה אחראית לפקח על אתרים / קישורים לרבות על התכנים המוצגים בהם. הגולש באתרים אלה עלולל היחשף למידעים ו/או תכנים שאינם עולים בקנה אחד עם צרכיו, דרישותיו, דעותיו השקפותיו לרבות מידע/תוכן שאינו תקין, או חוקי או מוסרי. החברה אינה תומכת ו/או מאשרת את התכנים מבחינת חוקיותם, דיוקם, אמינותם, זמינותם וכיוצ"ב וכן לא תהא אחראית לכל הקשור בהם ואליהם ו/או לצד שלישי מטעמם.

‍4.2 החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ותכשירים, לרבות הדרכה פרטנית ו/או כללית על קנאביס רפואי ו/או על המוצרים הספציפיים בכלל, הינם בגדר מידע כללי בלבד ואינם מהווים עצה רפואית.החברה מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מוסמך ומתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש במוצרי החברה תחת מרשם ו/או בתכשיר כלשהם, לרבות מוצרים הנמכרים בלא צורך במרשם וכל תכשיר אשר עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצבו הנפשי או מראהו של הלקוח. על הלקוח לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר אשר רכש תחת מרשם ו/או רשיון ו/או המותר לרכישה ללא מרשם ו/או רשיון, קודם לשימוש בו. החברה מבהירה כי מומלץ להיוועץ ברופא או ברוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש לרבות מינונים, שימוש חיצוני או פנימי, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים.

4.3  החברה מבהירה בזאת כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה / נושאים רפואיים ו/או בנושאי מוצרי החברה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. המידע אינו בא להחליף את העלון לרופא/ לצרכן ו/או התייעצות עם רופא מוסמך. לפני השימוש חלה חובהלעיין בעלון לרופא/לצרכן. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.


4.4 שימוש בעוגיות (cookies). "מדי פארם"תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.


אספקת והובלת מוצרים

5.1 ככל ותספק החברה שירות עד הבית, הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף ליום העסקים שיקבע לכך בעת ביצוע ההזמנה ליעד אספקה שכתובתו תצוין בהזמנה בלבד.מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה.

5.2 הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של אספקה באמצעות שילוח, בתשלום שיצוין בהזמנה. דמי המשלוח עשויים להשתנות מהזמנה להזמנה ובין יעדים כמפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה.

5.3 זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות בהתאם למפורט בהזמנת משלוחים עד הבית.

5.4"מדי-גרין" לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של "מדי-גרין"  לאספקת המוצר.

 5.5 משלוח אספקת מוצרים שנרכשו דרך האתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד. ניתן לוודא האם אפשר לבצע הזמנה לכתובת מסוימת באתר בלשונית: "הזמנת משלוחים עד הבית". יובהר כי על אף האמור, החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או מבחינה בטיחותית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח ו/או לכלי התחבורה המשלחים סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.


אספקה והובלת תכשירים

6.1 התכשירים המוצעים למכירה יסופקו/ינופקו באמצעות בתי המרקחת שפרטיהם מפורטים באתר מדי-גריןF.

6.2 אספקת תכשירים תתבצע בהתאם להוראות הדין, לרבות נוהל 128 של משרד הבריאות ובכפוף להוראותיו כפי שתהיינה בתוקף בעת ביצוע האספקה.

6.3 תכשיר מרשם יסופק אך ורק על פי מרשם רופא שהתקבל בבית המרקחת או על-פי מרשם מקוון בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית התשס"א-2001 ותקנותיו ונהלי משרד הבריאות. בית המרקחת מטעם החברה יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, שלא לכבד את המרשם, במידה שלדעתו כיבוד המרשם עלול לפגוע בבריאות המטופל בכל דרך שהיא.

6.4 אספקת תכשירי מרשם מותנית בחתימת המטופל על ייפוי כוח לבית המרקחת לאספקת התכשירים באמצעות שליח, ובמידת הצורך, גם על ייפוי כוח לגורם שאינו המטופל לקבל עבורו את התכשיר. מסירת תכשיר המרשם על ידי השליח תיעשה אך ורק כנגד מסירת המרשם המקורי והצגת תעודה מזהה לבגירים מעל גיל 18. במקרה שהניפוק מבוצע על סמך מרשם אלקטרוני מאושר יש צורך בחתימה של מקבל התכשיר על אישור בכתב. מובהר בזאת כי בקבלת תכשירי מרשם באמצעות שליח, הלקוח מוותר על ייעוץ רוקח כמקובל בבתי מרקחת ומסכים לקבל מידע וייעוץ רוקחי באמצעות טופס שיצורף לתכשירים שהזמין באמצעות האתר, או שיוכל לפנות לקבל ייעוץ רוקחי באמצעות פנייה לבית המרקחת, בדרכי התקשורת שפורסמו באתר ובתקנון זה לצורך קבלת ייעוץ רוקחי כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, על המטופל להתייעץ עם רופא מוסמך בכל הנוגע למרשם ו/או אופן הטיפול בגינו רכש את המוצר.

6.5 לצורך הורדת הטפסים הנדרשים כאמור לצורך אספקת תכשירים ראו לשונית:"הזמנת משלוחים עד הבית".


סודיות ופרטיות

7.1 הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

7.2 הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של "מדי-גרין"  (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא שימסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.

7.3 בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה (הצריכה) של הלקוח לרבות מצבו ( הרפואי) ."מדי-גרין" - מדי פארם חולון  תשמור את המידע במאגריה, השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, ויעשה על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. "מדי-גרין" - מדי פארם חולון תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי.

7.4 ה- מדי פארם חולון  לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

7.4.1 במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

7.4.2 בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה "מדי-גרין" - מדי פארם חולון  למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

7.4.3 כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין "מדי-גרין" - מדי פארם חולון   (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).

7.4.4 בכל מקרה בו לדעת "מדי-גרין"  מדי פארם חולון  מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או לרכושו של הלקוח.

7.4.5  בהתאם למדיניות שמירה על פרטיות כמפורט באתר.


אחריות

8.1 כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של "מדי-גרין" - מדי פארם חולון  ו/או צדדים שלישיים (להלן: "המידע"), בכתובים ו/או באמצעות תמונות, צילומים לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. "מדי-גרין" - מדי פארם חולון  לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני / אחר. תמונות וצילומי המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

8.2 "מדי-גרין" - מדי פארם חולון, לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

9. ניתוק, הפסקה ושינויים

9.1 "מדי-גרין" - מדי פארם חולון, רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.

9.2 כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי ו/או מסיבות של בטחון לאומי.

9.3 אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי ו/או חבות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג, בכל עת, בהתאם לתנאים.

9.4 החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים בפורטל, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

9.5 האתר עשוי להכיל מידע המבוסס על חיזוי עתידי באשר לתוכניות, התקשרויות, פיתוחים מדעיים/ טכנולוגיים, כדאיות, רגולציה וכיוצ"ב.מידע זה מעצם טיבו כולל בחובו סיכונים והיעדר וודאות נוכחהיותו תלוי בגורמים שאינם בשליטתה הבלעדית של החברה. מידע זה עשוי להיות שונה ו/או אחר מכל חיזוי עליו הסתמכה בחברה בעת הצגת החיזוי. לפיכך, החברה אינה מתחייבת להתאים ולעדכן המידע בתכיפות ובכפוף לשינויים, למעט הנדרש על פי חוק.

הצהרות והתחייבויות הגולשים- תנאי שימוש באתר

10. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

-10.1 הגולש מצהיר כי הוא בן 18 לפחות.

-10.2 הגולש מצהיר ומתחייב וכן ידוע לו כי לצורך השימוש באתר והגישה אליו, לרבות התכנים והשירותים הכלולים בו, הוא מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש בתקנון זה לרבות כל מסמך אחר שמשוייך אליו. ככל והגולש אינו מסכים להיות כפוף לתנאים, הוא מנוע מלגשת לאתר ו/או להשתמש בו. יובהר לגולש כי כל פעולה באתר מהווה הסכמה לקבל את הוראות התנאים ולפעול לפיהן.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר והשירותים הכלולים בו, והם מתייחסים לכל אמצעי תקשורת לרבות מחשבים או אמצעי תקשורת אחרים כגון: טלפונים סלולריים, טאבלטים, מחשבי כף יד וכיוצ"ב.


-10.3 הגולש מצהיר ומתחייב לעשות שימוש באתר ובתכניו כמקובל באתר ובכפוף לתנאי השימוש בו, ידוע לו כי אינו רשאי להשתמש בתכנים באופן אחר, אלא אם החברה נתנה הרשאה מפורשת מראש ובכתב.

-10.4 הגולש מצהיר ומתחייב שלא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, מעליב, ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר בעל אופי מיני בוטה ו/או חומר פסול אחרו/או שעלול להוות חומר פוגעני.

‍-10.5 הגולש מצהיר ומתחייב שלא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;

-10.6 הגולש מצהיר ומתחייב שלא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידו לפורומים ו/או לאלבומים ו/או לכל שירות אחר של החברה חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;

-10.7 הגולש מצהיר ומתחייב, כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולשים, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכנים כתובים , תכני הווידיאו ו/או על התמונות ו/או האיורים המועלים על ידו לאתר;

-10.8 הגולש מצהיר ומתחייב, כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לכל שירות של החברה, לרבות העלאת תכנים כתובים ו/או תמונות ו/או איורים ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל טענה, תלונה, פנייה, תביעה בנושא;

-10.9 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי ופיצוי בגין הנזקים הישירים ו/או העקיפים, שנגרמו לה.

-10.10 הגולש מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו שכל מידע, טקסט,  מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שנכתב ו/או  צולם ו/או הוסרט ואשר פורסם ו/או הועלה ו/או הופץ על ידו לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדית לתוכנים/ לחומרים שהעלה;

-10.11 הגולש מצהיר ומתחייב שלא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות בעלות תכנים העלולים להיות פוגעניים ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;באופן ישיר או עקיפה או באמצעות מניפולציה של הפעולה, ו/או פגיעה בפונקציונליות של השירותים;

-10.12 הגולש מצהיר ומתחייב שלא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים;

-10.13 הגולש מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב ו/או לפגוע בגולשים אחרים ו/או בנמענים באתר / בפורום;

-10.14 הגולש מצהיר ומתחייב שלא להטריד גולשים אחרים באתר/פורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;

-10.15  הגולש מצהיר ומתחייב שלא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה ו/או ניסיון לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

-10.16 הגולש מצהיר ומתחייב שלא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי ו/או לא מדוייק ו/או מטעה ו/או עלול להטעות;

-10.17 הגולש מצהיר ומתחייב שלא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;

-10.18 הגולש מצהיר ומתחייב שלא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

-10.19 הגולש מצהיר ומתחייב שלא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;

-10.20 הגולש מצהיר ומתחייב שלא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;

-10.21 הגולש מצהיר ומתחייב שלא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר באתר/פורום, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התנאים;

-10.21.1 הגולש מצהיר ומתחייב שלא להשתמש בשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

-10.21.2 הגולש מצהיר ומתחייב להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י החברה;

– 10.21.3 לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים(Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;ו/או ליצור הפרעה, שיבושו/או נטל שעלול לפגוע בפונקציונליות האתר ו/או בפונקציונליות השירותים;

-10.21.4 לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים ו/או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

-10.21.5 הגולש מצהיר ומתחייב שלא להתחזות לאדם או ישות כלשהי, ו/או להצהיר כל הצהרה כוזבת הקשורה לזהותו, תעסוקתו, ו/או השתייכותו לאדם ו/או לגורם כלשהו;

-הגולש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף, או לעבד מידע אישי של משתמשים אחרים או על אודותיהם, ללא הסכמתם המפורשת;

-10.21.6 הגולש מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש לרעה, הטרדה, התחזות, איום או הפחדה של משתמשים אחרים;

-10.21.7 הגולש מצהיר ומתחייב שלא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

– 10.21.8 הגולש מצהיר ומתחייב שלא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;

-10.21.9 הגולש מצהיר ומתחייב שלא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;

-10.21.10 הגולש מצהיר ומתחייב לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי החברה, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לה ע"י החברה, אלא אם קיבל את הסכמת החברה לכך, מראש ובכתב.

(הועבר לסעיף 10.21.15 ) (הועבר לסעיף 11.1 )-10.21.11 הגולש מצהיר ומתחייב שלא ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר או להשאיל כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי מטעמו, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה. והכל בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה.

-10.21.12 הגולש מצהיר ומתחייב שלא  לפרסם, להעלות, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעניק רישיון משנה, להנגיש לציבור, לעשות כל שימוש מסחרי, לתרגם,  לעבד, לשלב עם תוכנה אחרת, לשנות את התוכן באתר, תוכן הכפוף לזכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות, בעצמו או על צד שלישי מטעמו, בכל דרך שהיא, כולל, אך לא מוגבלת לאמצעים אלקטרוניים, מכניים או אופטיים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבזלת פארמה ו/או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד גרפי ו/או חזותי ו/או קולי, עריכה או תרגום שנעשו על ידי "מדי-גרין"  מדי פארם חולון.

-10.21.13 הגולש מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש או להשיק מערכת אוטומטית כלשהי, לרבות מערכות רובוטיות, סורקים ויישומים דומים המשמשים לאיסוף תכנים מהאתר ו/או במטרה להתחרות בחברה, ו/או בדרכים נוספות/ אחרות העלולות לפגוע ו/או לשבש את פונקציונליות האתר ו/או השירותים;

-10.21.14 הגולש מצהיר ומתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה – מקומי/ת, מדינה, לאומי/ת או בינלאומי/ת.

-10.21.15 גולש שיישתמש ו/או שיינהג בניגוד לאיזו מהתחייבויותיו כמפורט לעיל ולהלן – יחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, והחברה תהיה רשאית, מבלי לפגוע בזכויותיה האחרות, לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר/פורום ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי החברה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

שיפוי

-11.1 הגולש יפצה וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים בפורטל ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש בפורטל ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים האמורים.

– 11.2 הגולש מאשר ומסכים לשפות את מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, קבלני משנה, מטעמה, חברות כלולות, סוכנים ואת כל מי מטעמה של החברה, על חשבונו ומיד לאחר קבלת הודעה בכתב מהחברה, כנגד כל נזק, הפסד, עלויות, הוצאות ותשלומים, לרבות שכר טרחה של עורך דין והוצאות משפט, הנובעות מכל תלונה, תביעה או דרישה, הנובעים או קשורים להפרתו את התנאים הקשורים באתר ו/או פגיעה בזכויות אנשים אחרים.

דין וסמכות שיפוט

12.1 על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבית המשפט מוסמך בתלאביב, ישראל.

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר, הנכם מוזמנים לפנות לחברה באמצעות האתר, או הטלפון.


logo בניית אתרים